نوع رسانه
8:17
Quran öyrənirəm1 http:sonalver.com

Quran öyrənirəm1 http:sonalver.com

جزئیات
توسط bilgin tabriz
Quran öyrənirəm1 http:sonalver.com
38 0
924 بار مشاهده شده
نوع رسانه
7:18
Quran öyrənirəm http:sonalver.com

Quran öyrənirəm http:sonalver.com

جزئیات
توسط bilgin tabriz
Quran öyrənirəm http:sonalver.com
28 0
886 بار مشاهده شده
نوع رسانه
6:31
زیرنویس ترکیhttp://sonalver.com-öxçü vurma yaralıyəm-http://bilgin-tabriz.com

زیرنویس ترکیhttp://sonalver.com-öxçü vur...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...
44 0
896 بار مشاهده شده
نوع رسانه
4:55
بازیرنویس ترکی آذربایجانیyarım gəlir

بازیرنویس ترکی آذربایجانیyarım gəlir

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو... http://bilgin-tabriz.i...
36 0
807 بار مشاهده شده
نوع رسانه
6:18
Anaبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن ویدئووفیلم وتصویر...

Anaبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویروویدئووفیلم...Ana
41 0
952 بار مشاهده شده
نوع رسانه
2:58
Yara yalvara yalvara-بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویروفیلم وویدئو...

Yara yalvara yalvara-بازیرنویس زبان ترکی...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
Call wound- yalvaraYara yalvara yalvara-بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن وید...
50 0
966 بار مشاهده شده