گسل های ملّی ووحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

گسل های ملّی ووحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...:

اجرای سریع ودقیق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

چه ضربه ای هولناکی به گسل های ملّی(مصالح ملّی وکیان ملّی...) و وحدت...می رساند...

آموزش خواندن ونوشتن به زبان های محلّی وقومی...(زبان مادری...)توصیف شده دراصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛چه مخالفتی باوحدت وگسل های ملّی(کیان ملّی ومصالح ملّی...)...دارد...

زبان مادری...(زبان های محلّی وقومی...)برای همه...ارزش بالاتروبیشتر ازحیات وزندگی دُنیوی واُخروی...دارد...

عدم آموزش زبان مادری...(زبان های محلّی وقومی...)بمعنای مرگ خاموش ومرده ی متحرِّک ومرگ پنهان وحیات وزندگی بدون نفس کشیدن واخلال درهویّت(اخلال درریشه...)وریشه کنی هویّت فرهنگی(ریشه کنی ریشه ی فرهنگی...)وبحران فرهنگی...می باشد...ومرگ تدریجی زجرآوروشکنجه گونه ودرحقیقت مرگ عمدی...بدنبال دارد... .

منشورحقوق شهروندی درجمهوری اسلامی ایران

منشورحقوق شهروندی درجمهوری اسلامی ایران:

بسمالله الرحمن الرحیم

وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْب ر وَ «

الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّي باتِ وَ فَضَّلْناهُم عَلى

» كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَق نا تَفْضيل ا

ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛

تاریخ معاصر ایران، آینهای روشن از آرمانها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یکصد ساله آزادی و

عدالتخواهی ملت ایران، نمونههای پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در

تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق

خود بودهاند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست میآید؛ که

خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایهای برای حقوق خود دانسته، پس « : امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( فرمود

.» پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت

ازآنجاکه رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت

از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛

 

 با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( و اندیشههای بنیانگذار کبیر

انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولینعمت دانستن مردم و مراعات حقالناس؛

 که بهروشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به » حقوق ملت « با استناد به

اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی

 و زندگی شایسته را برای

همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهرهمندی از

مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی اجتماعی، سبک زیستن، -

باور مذهبی، نژاد، قومیت

تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی

تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی:

زبان مادری(زبان های محلّی وقومی ونژادی ومردمی ومذهبی...)چه منافاتی باوحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وکیان ملّی ومصالح ملّی...دارد... .

اصول وفصول فراموش شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ضدّیّتی باکیان ملّی ومصالح ملّی ووحدت...دارد... .

کلِّ خاکِ مقدَّس ایران یعنی تمام اقوام ایران است...بنابراین ایران یعنی همه ی مردم ایران است... .پس بایدحقوق عموم ملَّت ایران مدنظرباشد... .ازترک تاکردوازلرتابلوچ وازعرب تافارس وازفارس تاعموم اقوام نژادی وقومی ومحلّی وزبانی ومردمی وهمه ی اقشارملَّت ومذهبی...بطوریکسان باشد... .

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلِّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

تضادِّبین کیان ملّی ومصالح ملّی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تضادِّبین کیان ملّی ومصالح ملّی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل پانزده-اصل نوزده-اصل بیست-اصل بیست ویک-اصل بیست ودو-اصل بیست وسه-اصل بیست وچهار-اصل بیست وپنج-اصل بیست وشش-اصل بیست وهفت-اصل بیست وهشت-اصل بیست ونه-اصل سی ام-اصل سی ویکم-اصل سی ودوم-اصل سی وسوم-اصل سی وچهارم-اصل سی وپنجم-اصل سی وششم-اصل سی وهفتم-اصل سی وهشتم-اصل سی ونهم-اصل چهلم-اصل چهل ویکم-اصل چهل ودوم-اصل چهل وسوم-اصل چهل وچهارم...وسایراصول وفصول فراموش شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی فرودگاه اهر-فرودگاه اردبیل-فرودگاه جلفا(هادی شهرومنطقه ی آزادقره داغ)-فرودگاه مراغه-فرودگاه میانه-فرودگاه مشکین شهر-فرودگاه بناب...-راه اندازی وتوسعه وگسترش وتجهیزوآماده سازی...فرودگاه زنجان-فرودگاه ارومیّه ... .

فراکسیُّون (مناطق تُرک نشین)

تُورک زبانان مجلس شورای اسلامی ایران ... .فراکسیُّون احیاء دریاچه ی ارومیّه... .کمسیُّون(مناطق تُرک نشین)تُورک زبانان مجلس شورای اسلامی ایران... .کمسیّون احیاء دریاچه ی ارومیّه... .

اسامی مکان واشخاص...اصیل ترکی آذربایجانی:

آرازچائی(ارس)-قره داغ(ارسباران)-قاراباغ(قره داغ)-قوشی چای(میاندوآب)-حاج جبّارنائب(پاستورجدید)-گجیرقاپیسی(درب گجیل)-حیدرتیکّه سی-منصور(بهشتی)-بهادری(مدرس)-ایستانبول قاپیسی(ایستامبول قاپیسی)... .اهراب(خیّام)... .قوشاچای(میاندوآب)... .اوجان(بستان آباد)... .آسلان-ترلان-تبریز-آذربایجان...(اسامی اشخاص)

آذربایجان(استان های آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل-همدان-زنجان-قزوین-کرمانشاه-مرکزی-مازندران-گیلان-کلِّ تُرک زبانان(مناطق تُرک نشین...)---نام آذربایجان راتغییردادند...وآنرامتلاشی...نمودند... .ومی خواهند:علاوه براستان

 

اردبیل؛استان های ارومیّه وخوی ومراغه...ودرآخر...باحذف نام واثرآذربایجان...درکلِّ ...استان تبریز...را...بوجودآورند... .

 

 

معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق)

معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق):

واینک کتاب فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکتر

اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهور

ی اسلامی ایران:

 

 

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلِّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

 

اصل چهل وچهارم:

تبریزدریک نگاه:فرش دست بافت-چرم وکفش دست بافت-صنعت ومعدن وخودرووقطعات خودرو...-بازاربزرگ سرپوشیده ی تبریز-ارگ تبریز-مسجدکبودتبریز-ائل گلی تبریز-مقبرة الشعراء-مسجدصاحب الامر-مقبره ی دوکمال-پل قاری-پل کابلی-میدان ساعت-ربع رشیدی-کوه عون بن علی-قونقاباشی-

تبریزدریک نگاه:فرش دست بافت-چرم وکفش دست بافت-صنعت ومعدن وخودرووقطعات

خودرو...-بازاربرزگ سرپوشیده ی تبریز(اثرثبت شده ی ملِّی ایران واثرثبت شده ی جهانی یونسکو)-ارگ تبریز(به عنوان اثرثبت ملِّی ایران واثرثبت جهانی یونسکو)-مسجدکبودتبریز(اثرتبت شده)-ائل گلی تبریز-مقبرة الشعراء(اثرتبت شده)-مسجدصاحب الامر(اثرثبت شده)-مقبره ی دوکمال(اثرثبت شده)-پل قاری(اثرثبت شده)-پل کابلی-میدان ساعت(اثرثبت شده)-ربع رشیدی(اثرثبت شده)-کوه عون بن علی(عینالی-عینال زینال)-قونقاباشی-محلّات قدیم(اثرهای ثبت شده)-خانه ی مشروطیّت-خانه ی مشروطه ی تبریز(اثرثبت شده)-موزه ی آذربایجان(اثرثبت شده)-خانه ی استادشهریار(اثرثبت شده)-خانه های قدیمی(اثرهای ثبت شده)-درب تاریخی(اثرهای ثبت شده)-دروازه های قدیمی شهرتبریز(اثرهای ثبت شده)-اورمیاگؤلی(بزرگترین دریاچه یادریای شورجهان...واثرثبت شده ی ملّی ایران واثرثبت شده ی جهانی یونسکو...)...-کتابخانه ی ملّی تبریز(کتابخانه ی مرکزی تبریز)-مدارس تاریخی وباستانی تبریز... .وانبوه آثارتاریخی وباستانی...تبریز... . .:وخیل آثارثبت شده درایران وجهان... .وخانه ی امیرنظام گروسی تبریز... .:

دراطراف تبریز::کلیساخرابه وآسیاب خرابه...درجلفا-قلعه ی بابک درقره داغ کلیبرواهر-آرازچائی درمرز(جل

انسان آزادواختیارتام یا صاحب عقل وشعورکامل انسانی

انسان آزاد و اختیار تام یا صاحب عقل وشعورکامل انسانی:لقدخلقناالانسان فی احسن تقویم- والتّین 4 --- که ماانسان رابه بهترین صورت وممکنه ... آفریدیم -تین 4 -انسان بقول قرآن:افضل موجودات است؛ودراینجا؛انسان بمعنی انسان آزادواختیارتام که دارای صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد؛وبنابرین هیچ انسانی که آزادواختیارتام دارد؛یقیناًدرکنارآن؛صاحب عقل وشعورکامل انسانی؛خواهدبود؛یعنی درنتیجه،این دوموضوع؛مجزّاازهم؛نخواهدشد؛وازهمدیگرتفکیک ناپذیرند؛وهرگزازهم؛جدانخواهندشد؛پس درنتیجه؛درکنارهم؛وبرای هم؛خواهندبود؛یعنی اگرانسان عقل وشعوردارد،مطمئنّاً آزادواختیارتام دارد؛واگرانسان آزادواختیارتام دارد،یقیناً صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد... .

زبان مادری:ضرورت یافرصت(زبان های محلِّی وقومی:حق حیات یاحق اظهاروجود)

زبان مادری:ضرورت یافرصت(زبان های محلِّی وقومی:حق حیات یاحق اظهاروجود):ایران یعنی تمام ایران است...:ازهمه ی اقوام واقلیّت های قومی ومذهبی ونژادی ومحلِّی وزبانی و...می باشد...یعنی ازترک تاکرد؛وبلوچ تاعرب؛وفارس تاهمه ی زبان هاونژادهاومحلِّی هاوقوم هاوتک تک ایرانی هاست...بنابرین برهمین اصول...که می بایست؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...را...پایه ی اساس وتنهامرجع مطمئن؛این امردانست...که تخلف ازآن...این پایه ی اساس وتنهامرجع مطمئن را می خشکاند...مطمئنّاً...باخشک شدن...این پایه...که اساس همه ی اموراست...شیرازه ی کلّ جامعه ... یقیناً...ازهم پاشیده خواهدشد...فلذا...اساس توافق لازمه ی کلّ ایران...لزوم توجه به کلّ متن همه ی اصول وفصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راطلب می کند...باشد...که سرآغازاتّحادوهمبستگی ایران رادرپی داشته باشد... .

بستن کمربند ایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی در داخل اتوبوس های شرکت واحد

http://bilgin-tabriz.ir/public_html/filesبستن کمربندایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی درداخل اتوبوس های شرکت واحدوکلیّه ی اتوبوس هاومینی بوس هاوون هاواتومبیل هاوتاکسی هاوموتوسیکلت هاودوچرخه هاوسایروسائط نقلیّه ی دیگر...(کلیّه ی وسائط نقلیّه ی زمینی وهوائی ودریائی...وقطارشهری(مترو...)وقطاربین شهری...)؛برای همه ی سرنشین های عقبی؛اجباری گردد... حتی همه ی سرنشین های جلوئی...هم...اجباری شود...  --کمربند ایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی- ایمنی   -کلاه ایمنی- کمربندایمنی --کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی باتشکرازمسئولان زحمت کش... .

درباره بیلگین تبریز

پورتال بیلگین تبریز یک وب سایت شخصی ، اطلاع رسانی و خبری می باشد که در تاریخ یکم فروردین سال نود و چهار هجری شمسی در شهر تبریز افتتاح گردید و هدف اصلی از راه اندازی این سایت نگارش دل نوشته ها و مقالات فرهنگی و اجتماعی در باره ایران و استان آذربایجان شرقی می باشد.
جهت ارتباط با ما می توانید به منوی تماس با ما مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 09204781565 تماس حاصل فرمایید.
پنجشنبه, ۲۲ آگوست ۲۰۱۹
پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
پنجشنبه, ۲۰ ذیحجه ۱۴۴۰

اوقات شرعی امروزآمار بازدید

مهمانان