شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفتهdocxشیرکروناگرفته از:حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) روزی روزگاری؛شیری باخوشحالی درکنارخانواده اش زندگی می کرد. بااینکه می دانست؛که راه های مبتلاشدن به ویروس کرونا؛چه هست؛بایدذکرکردکه ویروس کروناوایدزو...؛ ازآزمایشگاه به اصطلاح علمی؛به بیرون درج کرده اند. وبعنوان سلاح میکروبی؛دست به ساخت زده اند. شیرقصه ی ما؛می دانست که ازطریق مستقیم تنفسی بامبتلا؛ودست دادن وروبوسی نمودن بامبتلا؛ولمس جائی که دست واعضاء بدن مبتلا،به آن خورده است؛وازطریق خون آلوده مبتلا،وازمادرمبتلا به کودک؛وآمپول وسرنگ مشترک؛ووسائل عمومی ومشترک مثل لوازم آرایشی وپیرایشی...؛وارتباط جنسی بامبتلا؛و...،به ویروس کرونا مبتلامی شود. وی همیشه مراقب بودکه به کرونا؛مبتلا نگردد. روزی بدشوم؛ازمسافرخارجی؛به کرونا؛مبتلاشد. اودرخوداحساس سردردوحالت مشابه سرماخوردگی وآنفولانزاو...؛ودرددرناحیه ی کمرو...؛وسرفه های مشکوک؛ومانندآن؛می کرد. اینهاعلائم مبتلا شدن به ویروس کرونااست. این مبتلاشدن به ویروس کرونا؛اورابسیاراذیت می کرد؛و باعث بستری شدن اوگشته بود؛وبعدازخوب شدن که خیلی سخت بود؛درجامعه به اوبه چشم شیر خطرناک؛می نگریستند. وزندگی رابرایش به جهنم؛تبدیل کرده بود. شیرقصه ی مامی گفت:اگرکمتردرمرض عموم؛قرارگیرد؛ بهتراست،واگردست وصورت خودراباآب وصابون(مواد شوینده)مرتبابشوید،ودرآرایشگاه هاوپیرایشگاه ها...؛مراقب باشدکه ازوسائل مشترک وعمومی؛استفاده نکند،ودرکانال سازهای کولرو...؛وهرجائی که باچیزتیزوبرنده؛سروکاردارد ؛مراقب خون خودباشدکه بادیگران؛لمس نشود. وازآمیزش جنسی بامبتلا؛مراقبت کند. وقابل ذکراست که اگراززنجفیل ودارچین باآب داغ بنوشند؛ تاثیربسیارخوبی دارد. استفاده ازاسفج ودودآن؛هم؛خیلی عالی است. ودرآخرازمسئولین امردرخواست داردکه به پیرایشگاه هاوآرایشگاه هاو...وکانال های کولرساز...؛وبه بهداشت عمومی بویژه مشترک...؛درهمه جا؛نظارت کامل نمایند. تاویروس کرونا...؛ازجامعه ی ما؛دورشوند. حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) تبریز عباسی

09204781565-09204781511-09144781565


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما