اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهور

ی اسلامی ایران:

 

 

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلِّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

 

اصل چهل وچهارم:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش دولتی،تعاونی وخصوصی بابرنامه ریزی منظم وصحیح  استواراست.

بخش دولتی شامل کلیّه ی صنایع بزرگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه،تأمین نیرو،سدهاوشبکه های بزرگ آبرسانی،رادیووتلویزیون،پست وتلگراف وتلفن،هواپیمائی،کشتیرانی،راه وراه آهن وماننداینهااست که به صورت مالکیّت عمومی ودراختیاردولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت هاومو’سسات تعاونی تولیدوتوزیع است که درشهروروستابرطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی،دامداری،صنعت،تجارت وخدمات می شودکه مکمِّل فعالیّت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.

مالکیّت دراین بخش تاجائی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده ی قوانین اسلام خارج نشودوموجب رشدوتوسعه ی اقتصادی کشورگرددومایه ی زیان جامعه نشود   مورد حمایت  قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط وقلمرووشرائط هرسه بخش راقانون معیّن می کند.

اززمان های بسیاردور،زبان هابه دنیا،آمده اند،زیسته اندوهمراه باجوامع پدیدآورنده ی خود،ازمیان رفته اند.امّاامروزه باسرعتی بی سابقه درحال مرگ اند.زبان شناسان به این باورند،اکثریّت شش هزارزبان زنده ی دنیا ممکن است براثرآنچه جنگ زبان نامیده می شود،درآینده ای نزدیک وقابل پیش بینی محوشوند.تنوّع زبانی وهمراه آن بخشی ازمیراث بشری درخطراست.زیرازبان سنگ بنای تنوّع فرهنگی است که به نوبه ی خودشالوده ی حفظ تنوّع زیستی است.ازکتاب خودآموزترکی آذربایجانی بزبان ساده.به کوشش:بهروزایمانی

اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

اصل چهل وچهارم:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش دولتی،تعاونی وخصوصی بابرنامه ریزی منظم وصحیح  استواراست.

بخش دولتی شامل کلیّه ی صنایع بزرگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه،تأمین نیرو،سدهاوشبکه های بزرگ آبرسانی،رادیووتلویزیون،پست وتلگراف وتلفن،هواپیمائی،کشتیرانی،راه وراه آهن وماننداینهااست که به صورت مالکیّت عمومی ودراختیاردولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت هاومو’سسات تعاونی تولیدوتوزیع است که درشهروروستابرطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی،دامداری،صنعت،تجارت وخدمات می شودکه مکمِّل فعالیّت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.

مالکیّت دراین بخش تاجائی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده ی قوانین اسلام خارج نشودوموجب رشدوتوسعه ی اقتصادی کشورگرددومایه ی زیان جامعه نشود   مورد حمایت  قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط وقلمرووشرائط هرسه بخش راقانون معیّن می کند.


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما