تبریزدریک نگاه:فرش دست بافت-چرم وکفش دست بافت-صنعت ومعدن وخودرووقطعات خودرو...-بازاربزرگ سرپوشیده ی تبریز-ارگ تبریز-مسجدکبودتبریز-ائل گلی تبریز-مقبرة الشعراء-مسجدصاحب الامر-مقبره ی دوکمال-پل قاری-پل کابلی-میدان ساعت-ربع رشیدی-کوه عون بن علی-قونقاباشی-

تبریزدریک نگاه:فرش دست بافت-چرم وکفش دست بافت-صنعت ومعدن وخودرووقطعات

خودرو...-بازاربرزگ سرپوشیده ی تبریز(اثرثبت شده ی ملِّی ایران واثرثبت شده ی جهانی یونسکو)-ارگ تبریز(به عنوان اثرثبت ملِّی ایران واثرثبت جهانی یونسکو)-مسجدکبودتبریز(اثرتبت شده)-ائل گلی تبریز-مقبرة الشعراء(اثرتبت شده)-مسجدصاحب الامر(اثرثبت شده)-مقبره ی دوکمال(اثرثبت شده)-پل قاری(اثرثبت شده)-پل کابلی-میدان ساعت(اثرثبت شده)-ربع رشیدی(اثرثبت شده)-کوه عون بن علی(عینالی-عینال زینال)-قونقاباشی-محلّات قدیم(اثرهای ثبت شده)-خانه ی مشروطیّت-خانه ی مشروطه ی تبریز(اثرثبت شده)-موزه ی آذربایجان(اثرثبت شده)-خانه ی استادشهریار(اثرثبت شده)-خانه های قدیمی(اثرهای ثبت شده)-درب تاریخی(اثرهای ثبت شده)-دروازه های قدیمی شهرتبریز(اثرهای ثبت شده)-اورمیاگؤلی(بزرگترین دریاچه یادریای شورجهان...واثرثبت شده ی ملّی ایران واثرثبت شده ی جهانی یونسکو...)...-کتابخانه ی ملّی تبریز(کتابخانه ی مرکزی تبریز)-مدارس تاریخی وباستانی تبریز... .وانبوه آثارتاریخی وباستانی...تبریز... . .:وخیل آثارثبت شده درایران وجهان... .وخانه ی امیرنظام گروسی تبریز... .:

دراطراف تبریز::کلیساخرابه وآسیاب خرابه...درجلفا-قلعه ی بابک درقره داغ کلیبرواهر-آرازچائی درمرز(جل

فا)-جنگل های قره داغ کلیبرواهر-روستای تاریخی وتوریسمی کندوان-روستاهای حربی ولیقوان وسپیده خوان...درباسمنج-قوریگل-روستاهای نهندوچخماغبلاغ...-نمایشگاه بین المللی تبریز-راه آهن تبریز-تراکتورسازی تبریز-ماشین سازی تبریز-فرودگاه تبریز-دانشگاه تبریز-زندان تبریز...-صداوسیمای تبریز-فضاهای سبزوپارک های تبریز-متروتبریز... .ومغان...وروستاهاوعشایرتبریز...

وباتوجّه به مدارسی مانند:علامه امینی-فامیل خوئیلر-خواجه رشید-استادشهریار-رضوان...که ازمهدکودک تادبیرستان وهنرستان...می باشد... :

جای خط اتوبوس 144یوسف آبادتبریز-میدان بزرگ آذربایجان...واقعاًخالی است...وجای پل عابرپیاده(روگذر-زیرگذر...)وروگذروزیرگذرعبوروسائط نقلیّه...دراوَّل واواسط خیابان24متری شهیدشفیع زاده ی یوسف آبادتبریزودرخیابان یوسف آبادتبریز...تقاطع بین اوَّل خیابان24متری شهیدشفیع زاده وایستگاه مدرسه ی رضوان...بسیارخالی است...وشلوغ وپرتردّدمی باشد... .

تبریزدریک نگاه:فرش دست بافت-چرم وکفش دست بافت-صنعت ومعدن وخودرووقطعات خودرو...-بازاربزرگ سرپوشیده ی تبریز(اثرثبت شده ی ملِّی ایران واثرثبت شده ی جهانی یونسکو)-ارگ تبریز(به عنوان اثرثبت ملِّی ایران واثرثبت جهانی یونسکو)-مسجدکبودتبریز-ائل گلی تبریز-مقبرة الشعراء-مسجدصاحب الامر-مقبره ی دوکمال-پل قاری-پل کابلی-میدان ساعت-ربع رشیدی-کوه عون بن علی(عینالی-عینال زینال)-قونقاباشی-محلّات قدیم-خانه ی مشروطیّت-موزه ی آذربایجان-خانه ی استادشهریار-خانه های قدیمی-درب تاریخی-دروازه های قدیمی شهرتبریز-اورمیاگؤلی(برزگترین دریاودریاچه ی شورجهان...)... .:وخیل آثارثبت شده درایران وجهان... .وخانه ی امیرنظام گروسی تبریز... .:

دراطراف تبریز::کلیساخرابه وآسیاب خرابه...درجلفا-قلعه ی بابک درقره داغ کلیبرواهر-آرازچائی درمرز(جلفا)-جنگل های قره داغ کلیبرواهر-روستای تاریخی وتوریسمی کندوان-روستاهای حربی ولیقوان وسپیده خوان...درباسمنج-قوریگل-روستاهای نهندوچخماغبلاغ...-نمایشگاه بین المللی تبریز-راه آهن تبریز-تراکتورسازی تبریز-ماشین سازی تبریز-فرودگاه تبریز-دانشگاه تبریز-زندان تبریز...-صداوسیمای تبریز-فضاهای سبزوپارک های تبریز-متروتبریز... .ومغان...وروستاهاوعشایرتبریز...

وباتوجّه به مدارسی مانند:علامه امینی-فامیل خوئیلر-خواجه رشید-استادشهریار-رضوان...که ازمهدکودک تادبیرستان وهنرستان...می باشد... :

جای خط اتوبوس 144یوسف آبادتبریز-میدان بزرگ آذربایجان...واقعاًخالی است...وجای پل عابرپیاده(روگذر-زیرگذر...)وروگذروزیرگذرعبوروسائط نقلیّه...دراوَّل واواسط خیابان24متری شهیدشفیع زاده ی یوسف آبادتبریزودرخیابان یوسف آبادتبریز...تقاطع بین اوَّل خیابان24متری شهیدشفیع زاده وایستگاه مدرسه ی رضوان...بسیارخالی است...وشلوغ وپرتردّدمی باشد... .


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما