انسان آزادواختیارتام یا صاحب عقل وشعورکامل انسانی

انسان آزاد و اختیار تام یا صاحب عقل وشعورکامل انسانی:لقدخلقناالانسان فی احسن تقویم- والتّین 4 --- که ماانسان رابه بهترین صورت وممکنه ... آفریدیم -تین 4 -انسان بقول قرآن:افضل موجودات است؛ودراینجا؛انسان بمعنی انسان آزادواختیارتام که دارای صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد؛وبنابرین هیچ انسانی که آزادواختیارتام دارد؛یقیناًدرکنارآن؛صاحب عقل وشعورکامل انسانی؛خواهدبود؛یعنی درنتیجه،این دوموضوع؛مجزّاازهم؛نخواهدشد؛وازهمدیگرتفکیک ناپذیرند؛وهرگزازهم؛جدانخواهندشد؛پس درنتیجه؛درکنارهم؛وبرای هم؛خواهندبود؛یعنی اگرانسان عقل وشعوردارد،مطمئنّاً آزادواختیارتام دارد؛واگرانسان آزادواختیارتام دارد،یقیناً صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد... .

انسان دریک چارچوب سازمانی قراردارد:

باقراردادهای ازقبل تعریف شده؛یعنی میراث گذشتگان؛که دراین خصوص می بایست به عقل وشعورخود؛مراجعه کند،تابتواند؛راه صحیح ودرست راازراه بیراهه؛تمیزدهد،وبتواند بهترین راه ممکنه راانتخاب نماید؛واین راه؛راه هرانسان آزاده ومختارکه صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد،مطمئنّاًویقیناً خواهدبود... .

وبابرنامه؛که مقصدنهائی دیروزوامروزوآینده...را...رقم خواهدزد؛ومرقوم خواهدنمود،رهنمون سازاودرهمه ی احوال خواهدبود؛ومی بایست بابرنامه ی کوتاه مدّت وبرنامه ی بلندمدّت؛این سرنوشت انسان رادرروی کاغذ،مرقوم ساخت... .

بنابرین برنامه به دوبخش:کوتاه مدّت وبلندمدّت؛تقسیم خواهدشد،که برنامه ی کوتاه مدّت:همان برنامه ی مقطعی خواهدبود؛که به امورامروزودیروزوآینده...درطول زمان:یکساله وپنج ساله وبیست ساله...خواهدپرداخت؛وبرنامه ی بلندمدّت:همان برنامه ی ریشه ای خواهدبود؛که به امورآینده وامروزودیروز...درطول زمان:صدساله ودویست ساله وسیصدساله...خواهدپرداخت... .

دراین برنامه ها:اولویّت لازمه واهم امورمدنظرخواهدگرفت؛یعنی امراشتغال ودرآمدوشغل وکار...دراولویّت اوّل قرارمی گیرد... .که پایه واساس؛پیشرفت هرمملکت وکشورمی باشد،یعنی بدون ایجادشغل وکارودرآمدواشتغال...بویژه برای جوانان بخصوص جوانان تحصیل کرده ومهارت کسب ... نموده...؛هرگزپیشرفت وترقّی برای آن ملّت فراهم نخواهدشد... .

انسان آزادواختیارتام یا صاحب عقل وشعورکامل انسانی:لقدخلقناالانسان فی احسن تقویم- والتّین 4 --- که ماانسان رابه بهترین صورت وممکنه ... آفریدیم -تین 4 -انسان بقول قرآن:افضل موجودات است؛ودراینجا؛انسان بمعنی انسان آزادواختیارتام که دارای صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد؛وبنابرین هیچ انسانی که آزادواختیارتام دارد؛یقیناًدرکنارآن؛صاحب عقل وشعورکامل انسانی؛خواهدبود؛یعنی درنتیجه،این دوموضوع؛مجزّاازهم؛نخواهدشد؛وازهمدیگرتفکیک ناپذیرند؛وهرگزازهم؛جدانخواهندشد؛پس درنتیجه؛درکنارهم؛وبرای هم؛خواهندبود؛یعنی اگرانسان عقل وشعوردارد،مطمئنّاً آزادواختیارتام دارد؛واگرانسان آزادواختیارتام دارد،یقیناً صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد... .

باقراردادهای ازقبل تعریف شده؛یعنی میراث گذشتگان؛که دراین خصوص می بایست به عقل وشعورخود؛مراجعه کند،تابتواند؛راه صحیح ودرست راازراه بیراهه؛تمیزدهد،وبتواند بهترین راه ممکنه راانتخاب نماید؛واین راه؛راه هرانسان آزاده ومختارکه صاحب عقل وشعورکامل انسانی می باشد،مطمئنّاًویقیناً خواهدبود... .

وبابرنامه؛که مقصدنهائی دیروزوامروزوآینده...را...رقم خواهدزد؛ومرقوم خواهدنمود،رهنمون سازاودرهمه ی احوال خواهدبود؛ومی بایست بابرنامه ی کوتاه مدّت وبرنامه ی بلندمدّت؛این سرنوشت انسان رادرروی کاغذ،مرقوم ساخت... .

بنابرین برنامه به دوبخش:کوتاه مدّت وبلندمدّت؛تقسیم خواهدشد،که برنامه ی کوتاه مدّت:همان برنامه ی مقطعی خواهدبود؛که به امورامروزودیروزوآینده...درطول زمان:یکساله وپنج ساله وبیست ساله...خواهدپرداخت؛وبرنامه ی بلندمدّت:همان برنامه ی ریشه ای خواهدبود؛که به امورآینده وامروزودیروز...درطول زمان:صدساله ودویست ساله وسیصدساله...خواهدپرداخت... .

دراین برنامه ها:اولویّت لازمه واهم امورمدنظرخواهدگرفت؛یعنی امراشتغال ودرآمدوشغل وکار...دراولویّت اوّل قرارمی گیرد... .

که پایه واساس؛پیشرفت هرمملکت وکشورمی باشد،یعنی بدون ایجادشغل وکارودرآمدواشتغال...بویژه برای جوانان بخصوص جوانان تحصیل کرده ومهارت کسب ... نموده...؛هرگزپیشرفت وترقّی برای آن ملّت فراهم نخواهدشد... .

چون بحث فراگیروطولانی می باشد:وازحوصله وصبرشماهم خارج است؛فلذابه صورت خلاصه می توان گفت:امورفرهنگی وتحصیل رایگان همگانی وبیمه ی رایگان همگانی(بیمه ائی که دارای حقِّ بازنشستگی وکارافتادگی وبیمه ی تکمیلی...باشد...وبیمه ی درمان که دارای دفترچه ی بیمه ی درمان ...باشد...درآن گنجانده گردد... .) ودرمان رایگان عموم مردم ودرأس آنها؛می توان امرفکرواندیشه ... (که درآن آزادی قلم وبیان...وفکرواندیشه...وآزادیهای فردی واجتماعی...مدنظرباشد... .)...وازدواج ومجرّدی ...وازدیادجمعیّت یاعقیم نمودن...وبی خانمانی ومسکن...وگورخواب ها...وخیابان گردها...وکارتن خواب ها...وفسادوفحشاء...ومرتبه ی آدمیَّت...(مقام انسانی...)...واعتیادوایدز...(عقیم نمودن...راه چاره ی پیشگیری ازایدز...نیست...چون باعقیم نمودن...بازهم ایدز...انتقال می یابد...)وتصادفات راهنمائی ورانندگی...ودریافت مالیات برابرویکسان...برای همه ی استان هاوایالات...وازمناطق محروم وعقب افتاده ...به هیچوجه مالیات دریافت نمی گردد...ودادن بودجه ی برابرویکسان...به همه ی استان هاوایالات...واجرای پروژه های استراتژیک ...بطوریکسان وبرابر...برای همه ی استان هاوایالات...و...وترور...وقتل های زنجیره ای...وقتل عام شخصیّت ها...وفحشاء ومنکر...ومفاسداجتماعی وفسادعمومی...ومسائل امنیّتی واطلاعاتی...وفقرومحرومیّت...وبیکاری وبی درآمدی...وبی سوادی وبی فرهنگی...ومحرومیّت تحصیلی...وزنان ومردان ودختران وپسران...آواره وسرگردان... وکودکان کاروآواره وسرگردان...وزنان سرپرست خانواده...وبیمه ی زنان سرپرست خانواده...وبیمه ی زنان خانه دار...وبیمه ی عمومی...ودموکراسی ودموکراتیک...وحقوق بشروحیوانات...وبجای مهریّه:بیمه ی زنان خانه دار...وبجای جهازیّه:بیمه ی اختیاری...وبدعت هاوخرافات وتحریفات...وآماروسرشماری...ورای گیری اینترنتی...وآمارهای صحیح وواقعی...ورای گیری الکترونیکی...ودولت الکترونیک ودولت الکترونیکی...وپول الکترونیکی وکارت های اعتباری...وصلاحیّت کاندیداهاونامزدها...واصلاح وبازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...وتعیین نوع مجازات ونحوه ی اجرای مجازات...وماهواره وفضای مجازی...وشبکه های اجتماعی واینترنت...وفیلتروپارازیت...واصطراق واستراق سمعی وبصری...وزبان های مادری وزبان های محلّی وقومی...وفرهنگ ورسانه های گروهی...وموسیقی وآموزش وپرورش...وآموزش زبان های مادری ومحلّی وقومی...ومنشورحقوق شهروندی درجمهوری اسلامی ایران...وامیرکبیرواصلاحات اساسی...وسدشکنی ها...وابقاء استخدام رسمی...وکلان شهرتبریزوآذربایجان...وارج نهادن به سرمایه داران کارگشا...واستثمارگران جهانی داخلی وخارجی...افرادی رابعنوان مخالف...رژیم ونظام جمهوری اسلامی ایران...نگه می دارند...برای روزمبادا...وورزش وسلامتی...وورزشگاه واستادیوم...وهربازی فوتبال و...بایدباحضورتماشاگران بطورفیزیکی... باشد...وزندان وحبس...واعدام وحبس ابد...ودیه وقصاص...وشلّاق ودادگاه...وتصادف ومعلولین...وفدائیّان کشورودلسوزان وطن...وآموزش امدادگران وکارکنان آتش نشانی واورژانس وامدادی وعوامل راهنمائی ورانندگی وپلیس ونیروهای نظامی وانتظامی وامنیّتی واطلاعاتی وحفاظتی...وقاراباغ((قره باغ))...وقاراژانویّه...وایمن سازی ابنیّه وساختمان های مسکونی وتجاری واداری وبیمارستانی ودرمانی ومراکزآموزشی ومراکزآموزش عالی...ودرروسیّه وامثالهم؛جاهائی که به اصطلاح دانشگاه یاآموزشکده...جهت گذراندن دوره ی تروروبمب گذاری...عدّه ای راآموزش می دهند...ونونهالان ونوجوانان...درخت قابل نرمیّت...است...مراقب این درخت باشید...تجمُّلات وتشریفات وافراط وتبذیروتفریط واسراف...ومافیای قدرت وتسلُّط وثروت واحترام وورزش(ناداوری داوران...ونابرابری امکانات تیم های ورزشی...وممنوعیّت غیرقانونی...حضورفیزیکی...تماشاگران...بویژه درفوتبال...)واقتصادوفرهنگ وهنر وسیاست ونظامی وانتظامی ودینی ومذهبی...ودولت های مستقل...وزبان های مادری ومحلّی وقومی...وصاحبان قدرت بویژه استثمارواستکبارداخلی وخارجی وقدرت های جهانی...وعدالت اجتماعی وفردی...وحقِّ حیات...ومافیای حکومت وودولت ونظام ورژیم وکودتاودیکتاتوری واستبدادداخلی وخارجی...وسرنگونی...غیرقانونی...نظام هاورژیم هاوحکومت هاودولت هاوکشورها...بویژه حکومت های مردمی...را...مطرح کرد...ولاغیر... .

ضمناًدرموارد:حاشیه نشین هابویژه حاشیه نشین های شهرهاوکلان شهرهاوشهرهای بزرگ وودرروستاهاوعشایرها...وزلزله وحوادث طبیعی وغیرطبیعی ودرحاشیه های شهرهاوروستاهاوعشایرها...وروستاهاوعشایرها...ومحرومیّت هاومسئولیّت هاومسئولیّت اجتماعی واجرای تمام اصول وفصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه اصل هاوفصول فراموش شده مثل:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم...وآب واشتغال وبحران آب ودرآمدزائی(کسانی که درآمدندارندویاقادربه کارواشتغال وشغل ودرآمدزائی...نیستندوفاقدقدرت جسمانی وروحی وروانی وبدنی...وعدم امکانات کفاف...هستند...موردحمایت قانونی...قرارمی گیرند...) ومحیط زیست(دریاچه ی ارومیه وامثالهم...جهت احیاء وپویائی آنها...اقدامات ریشه ای واساسی وموءثروکارگشا...انجام گیردوصورت پذیرد...وآلودگی آب وهواوصوتی وتصویری وفیلتروپارازیت وفرهنگی...وجنگل هاوفضاهای سبزوباغات ومراتع ومزارع وکشتزارهاوتالاب هاودریاچه هاوگلخانه هاوآثارباستانی وتاریخی ومیراث فرهنگی ومدنی وعلمی...وبیماری های خطرناک ومسری وسرطانی وعمومی وهمگانی...بویژه آلودگی آب وهواوصوتی وتصویری وفیلتروپارازیت وفرهنگی...کلان شهرهاهمانندتبریزوتهران وشیراز...جهت اصلاح اموروتدابیرلازمه...اقدامات شایسته صورت گیرد...)...؛وتصادفات رانندگی وموتورسیکلت ووسائط نقلیّیه ی دیگروکمربندایمنی وکلاه ایمنی وپل روگذروپل عابرپیاده(روگذروزیرگذر...) وپل زیرگذرو...؛ومرمت راه هاوجاده هاوگسترش راه هاوجاده هاوراه آهن ومترووقطارهاوقطارشهری وروستائی وعشایری...وتوسعه ی کشتیرانی...ومرمت وآسفالت راه هاوجاده هاوخیابان هاوکوچه هاومعابرعمومی...درشهرهاوروستاها وعشایرها...؛وکلِّ کشوروتمامی ارضی آن وعموم ملَّت...وعمومی کردن راه های هوائی وزمینی ودریائی...وتوسعه ی حمل ونقل هوائی وزمینی ودریائی...وگسترش فرودگاه هاوهواپیماهاونوسازی ناوهوائی وزمینی ودریائی...وساماندهی ناواتوبوسرانی وتاکسیرانی ومینی بوسرانی...داخل شهری وجاده ای...وتوجّه به ترمینال ها...،وشفّاف سازی وعدم شفّاف سازی...؛دربرنامه های کوتاه مدّت وبلندمدّت...مدنظرباشد... .

 


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما