شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفتهdocxشیرکروناگرفته از:حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) روزی روزگاری؛شیری باخوشحالی درکنارخانواده اش زندگی می کرد. بااینکه می دانست؛که راه های مبتلاشدن به ویروس کرونا؛چه هست؛بایدذکرکردکه ویروس کروناوایدزو...؛ ازآزمایشگاه به اصطلاح علمی؛به بیرون درج کرده اند. وبعنوان سلاح میکروبی؛دست به ساخت زده اند. شیرقصه ی ما؛می دانست که ازطریق مستقیم تنفسی بامبتلا؛ودست دادن وروبوسی نمودن بامبتلا؛ولمس جائی که دست واعضاء بدن مبتلا،به آن خورده است؛وازطریق خون آلوده مبتلا،وازمادرمبتلا به کودک؛وآمپول وسرنگ مشترک؛ووسائل عمومی ومشترک مثل لوازم آرایشی وپیرایشی...؛وارتباط جنسی بامبتلا؛و...،به ویروس کرونا مبتلامی شود. وی همیشه مراقب بودکه به کرونا؛مبتلا نگردد. روزی بدشوم؛ازمسافرخارجی؛به کرونا؛مبتلاشد. اودرخوداحساس سردردوحالت مشابه سرماخوردگی وآنفولانزاو...؛ودرددرناحیه ی کمرو...؛وسرفه های مشکوک؛ومانندآن؛می کرد. اینهاعلائم مبتلا شدن به ویروس کرونااست. این مبتلاشدن به ویروس کرونا؛اورابسیاراذیت می کرد؛و باعث بستری شدن اوگشته بود؛وبعدازخوب شدن که خیلی سخت بود؛درجامعه به اوبه چشم شیر خطرناک؛می نگریستند. وزندگی رابرایش به جهنم؛تبدیل کرده بود. شیرقصه ی مامی گفت:اگرکمتردرمرض عموم؛قرارگیرد؛ بهتراست،واگردست وصورت خودراباآب وصابون(مواد شوینده)مرتبابشوید،ودرآرایشگاه هاوپیرایشگاه ها...؛مراقب باشدکه ازوسائل مشترک وعمومی؛استفاده نکند،ودرکانال سازهای کولرو...؛وهرجائی که باچیزتیزوبرنده؛سروکاردارد ؛مراقب خون خودباشدکه بادیگران؛لمس نشود. وازآمیزش جنسی بامبتلا؛مراقبت کند. وقابل ذکراست که اگراززنجفیل ودارچین باآب داغ بنوشند؛ تاثیربسیارخوبی دارد. استفاده ازاسفج ودودآن؛هم؛خیلی عالی است. ودرآخرازمسئولین امردرخواست داردکه به پیرایشگاه هاوآرایشگاه هاو...وکانال های کولرساز...؛وبه بهداشت عمومی بویژه مشترک...؛درهمه جا؛نظارت کامل نمایند. تاویروس کرونا...؛ازجامعه ی ما؛دورشوند. حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) تبریز عباسی

انسان آگاه(راه راست)یاانسان جاهل(گمراه)

انسان آگاه(راه راست)یاانسان جاهل(گمراه)

 

لَقَدۤخَلَقۤنَاالۤاِنۤسانَ فی اَحۤسَنِ تَقۤویمٍ.التین:4:قرآن کریم:

 

سند2030

سند2030: 

 

این سند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک به تصویب کشورهای عضو یونسکو رسید. در آن ۱۷ هدف تعیین شده که امضاکنندگان متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ به آنها دست یابند، از این رو است که سند به “سند ۲۰۳۰” شهرت یافته است. اهداف هفده‌گانه از این قرار هستند:

گسل های ملّی ووحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

گسل های ملّی ووحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...:

اجرای سریع ودقیق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

چه ضربه ای هولناکی به گسل های ملّی(مصالح ملّی وکیان ملّی...) و وحدت...می رساند...

آموزش خواندن ونوشتن به زبان های محلّی وقومی...(زبان مادری...)توصیف شده دراصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛چه مخالفتی باوحدت وگسل های ملّی(کیان ملّی ومصالح ملّی...)...دارد...

زبان مادری...(زبان های محلّی وقومی...)برای همه...ارزش بالاتروبیشتر ازحیات وزندگی دُنیوی واُخروی...دارد...

عدم آموزش زبان مادری...(زبان های محلّی وقومی...)بمعنای مرگ خاموش ومرده ی متحرِّک ومرگ پنهان وحیات وزندگی بدون نفس کشیدن واخلال درهویّت(اخلال درریشه...)وریشه کنی هویّت فرهنگی(ریشه کنی ریشه ی فرهنگی...)وبحران فرهنگی...می باشد...ومرگ تدریجی زجرآوروشکنجه گونه ودرحقیقت مرگ عمدی...بدنبال دارد... .

منشورحقوق شهروندی درجمهوری اسلامی ایران

منشورحقوق شهروندی درجمهوری اسلامی ایران:

بسمالله الرحمن الرحیم

وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْب ر وَ «

الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّي باتِ وَ فَضَّلْناهُم عَلى

» كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَق نا تَفْضيل ا

ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛

تاریخ معاصر ایران، آینهای روشن از آرمانها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یکصد ساله آزادی و

عدالتخواهی ملت ایران، نمونههای پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در

تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق

خود بودهاند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست میآید؛ که

خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایهای برای حقوق خود دانسته، پس « : امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( فرمود

.» پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت

ازآنجاکه رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت

از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛

 

 با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( و اندیشههای بنیانگذار کبیر

انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولینعمت دانستن مردم و مراعات حقالناس؛

 که بهروشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به » حقوق ملت « با استناد به

اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی

 و زندگی شایسته را برای

همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهرهمندی از

مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی اجتماعی، سبک زیستن، -

باور مذهبی، نژاد، قومیت

تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی

تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی:

زبان مادری(زبان های محلّی وقومی ونژادی ومردمی ومذهبی...)چه منافاتی باوحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وکیان ملّی ومصالح ملّی...دارد... .

اصول وفصول فراموش شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ضدّیّتی باکیان ملّی ومصالح ملّی ووحدت...دارد... .

کلِّ خاکِ مقدَّس ایران یعنی تمام اقوام ایران است...بنابراین ایران یعنی همه ی مردم ایران است... .پس بایدحقوق عموم ملَّت ایران مدنظرباشد... .ازترک تاکردوازلرتابلوچ وازعرب تافارس وازفارس تاعموم اقوام نژادی وقومی ومحلّی وزبانی ومردمی وهمه ی اقشارملَّت ومذهبی...بطوریکسان باشد... .

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلِّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

تضادِّبین کیان ملّی ومصالح ملّی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تضادِّبین کیان ملّی ومصالح ملّی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل پانزده-اصل نوزده-اصل بیست-اصل بیست ویک-اصل بیست ودو-اصل بیست وسه-اصل بیست وچهار-اصل بیست وپنج-اصل بیست وشش-اصل بیست وهفت-اصل بیست وهشت-اصل بیست ونه-اصل سی ام-اصل سی ویکم-اصل سی ودوم-اصل سی وسوم-اصل سی وچهارم-اصل سی وپنجم-اصل سی وششم-اصل سی وهفتم-اصل سی وهشتم-اصل سی ونهم-اصل چهلم-اصل چهل ویکم-اصل چهل ودوم-اصل چهل وسوم-اصل چهل وچهارم...وسایراصول وفصول فراموش شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی فرودگاه اهر-فرودگاه اردبیل-فرودگاه جلفا(هادی شهرومنطقه ی آزادقره داغ)-فرودگاه مراغه-فرودگاه میانه-فرودگاه مشکین شهر-فرودگاه بناب...-راه اندازی وتوسعه وگسترش وتجهیزوآماده سازی...فرودگاه زنجان-فرودگاه ارومیّه ... .

فراکسیُّون (مناطق تُرک نشین)

تُورک زبانان مجلس شورای اسلامی ایران ... .فراکسیُّون احیاء دریاچه ی ارومیّه... .کمسیُّون(مناطق تُرک نشین)تُورک زبانان مجلس شورای اسلامی ایران... .کمسیّون احیاء دریاچه ی ارومیّه... .

اسامی مکان واشخاص...اصیل ترکی آذربایجانی:

آرازچائی(ارس)-قره داغ(ارسباران)-قاراباغ(قره داغ)-قوشی چای(میاندوآب)-حاج جبّارنائب(پاستورجدید)-گجیرقاپیسی(درب گجیل)-حیدرتیکّه سی-منصور(بهشتی)-بهادری(مدرس)-ایستانبول قاپیسی(ایستامبول قاپیسی)... .اهراب(خیّام)... .قوشاچای(میاندوآب)... .اوجان(بستان آباد)... .آسلان-ترلان-تبریز-آذربایجان...(اسامی اشخاص)

آذربایجان(استان های آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل-همدان-زنجان-قزوین-کرمانشاه-مرکزی-مازندران-گیلان-کلِّ تُرک زبانان(مناطق تُرک نشین...)---نام آذربایجان راتغییردادند...وآنرامتلاشی...نمودند... .ومی خواهند:علاوه براستان

 

اردبیل؛استان های ارومیّه وخوی ومراغه...ودرآخر...باحذف نام واثرآذربایجان...درکلِّ ...استان تبریز...را...بوجودآورند... .

 

 

درباره بیلگین تبریز

پورتال بیلگین تبریز یک وب سایت شخصی ، اطلاع رسانی و خبری می باشد که در تاریخ یکم فروردین سال نود و چهار هجری شمسی در شهر تبریز افتتاح گردید و هدف اصلی از راه اندازی این سایت نگارش دل نوشته ها و مقالات فرهنگی و اجتماعی در باره ایران و استان آذربایجان شرقی می باشد.
جهت ارتباط با ما می توانید به منوی تماس با ما مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 09204781565 تماس حاصل فرمایید.
دوشنبه, ۰۶ فوریه ۲۰۲۳
دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
دوشنبه, ۱۵ رجب ۱۴۴۴

اوقات شرعی امروزآمار بازدید

مهمانان

لطفاٌ ماژول های مدنظر را در موقعیت offcanvas منتشر نمایید.