شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفته

شیرکروناگرفتهdocxشیرکروناگرفته از:حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) روزی روزگاری؛شیری باخوشحالی درکنارخانواده اش زندگی می کرد. بااینکه می دانست؛که راه های مبتلاشدن به ویروس کرونا؛چه هست؛بایدذکرکردکه ویروس کروناوایدزو...؛ ازآزمایشگاه به اصطلاح علمی؛به بیرون درج کرده اند. وبعنوان سلاح میکروبی؛دست به ساخت زده اند. شیرقصه ی ما؛می دانست که ازطریق مستقیم تنفسی بامبتلا؛ودست دادن وروبوسی نمودن بامبتلا؛ولمس جائی که دست واعضاء بدن مبتلا،به آن خورده است؛وازطریق خون آلوده مبتلا،وازمادرمبتلا به کودک؛وآمپول وسرنگ مشترک؛ووسائل عمومی ومشترک مثل لوازم آرایشی وپیرایشی...؛وارتباط جنسی بامبتلا؛و...،به ویروس کرونا مبتلامی شود. وی همیشه مراقب بودکه به کرونا؛مبتلا نگردد. روزی بدشوم؛ازمسافرخارجی؛به کرونا؛مبتلاشد. اودرخوداحساس سردردوحالت مشابه سرماخوردگی وآنفولانزاو...؛ودرددرناحیه ی کمرو...؛وسرفه های مشکوک؛ومانندآن؛می کرد. اینهاعلائم مبتلا شدن به ویروس کرونااست. این مبتلاشدن به ویروس کرونا؛اورابسیاراذیت می کرد؛و باعث بستری شدن اوگشته بود؛وبعدازخوب شدن که خیلی سخت بود؛درجامعه به اوبه چشم شیر خطرناک؛می نگریستند. وزندگی رابرایش به جهنم؛تبدیل کرده بود. شیرقصه ی مامی گفت:اگرکمتردرمرض عموم؛قرارگیرد؛ بهتراست،واگردست وصورت خودراباآب وصابون(مواد شوینده)مرتبابشوید،ودرآرایشگاه هاوپیرایشگاه ها...؛مراقب باشدکه ازوسائل مشترک وعمومی؛استفاده نکند،ودرکانال سازهای کولرو...؛وهرجائی که باچیزتیزوبرنده؛سروکاردارد ؛مراقب خون خودباشدکه بادیگران؛لمس نشود. وازآمیزش جنسی بامبتلا؛مراقبت کند. وقابل ذکراست که اگراززنجفیل ودارچین باآب داغ بنوشند؛ تاثیربسیارخوبی دارد. استفاده ازاسفج ودودآن؛هم؛خیلی عالی است. ودرآخرازمسئولین امردرخواست داردکه به پیرایشگاه هاوآرایشگاه هاو...وکانال های کولرساز...؛وبه بهداشت عمومی بویژه مشترک...؛درهمه جا؛نظارت کامل نمایند. تاویروس کرونا...؛ازجامعه ی ما؛دورشوند. حسن زارعی زکلیکی(بیلگین) تبریز عباسی

گردنه ی حیران وآستارا... متعلق به اردبیل وآذربایجان... است

گردنه ی حیران وآستارا...متعلق به اردبیل وآذربایجان... است

انسان آگاه(راه راست)یاانسان جاهل(گمراه)

انسان آگاه(راه راست)یاانسان جاهل(گمراه)

 

لَقَدۤخَلَقۤنَاالۤاِنۤسانَ فی اَحۤسَنِ تَقۤویمٍ.التین:4:قرآن کریم:

 

اطلاعیه های مهم

 

https://www.sonalver.com سایت آگهی رایگان سون آل ورافتتاح شد

 

https://t.me/sonalver درتلگرام 

21فوریه

 

Ana dilinin günü dünyada hamıya göycək olsun

 

 درکشورچین جهت قدردانی وتشکّرواحترام...درروی اسکناس رسمی کشوربازبان ترکی 

 

هم می نویسند...

Türklərə əzizləmaq üçün çində türk yazırları pulun üstündə 

 

 gəlib

 

روزجهانی زبان مادری برهمه مبارکباد

iribtabriz@ درتلگرام: شبکه تبریز

سایت اطلاع رسانی شغلی ایلک آل وربزودی افتتاح خواهدشد:

 

http://www.ilkalver.com  ---

 

http://www.ilkalver.ir 

Allahummə səlli əla Muhəmməd və Ali Muhəmməd

Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?  توصیف مادر:مفاعلن ، فعولن ، مفاعلن ، فعولن  بروزن دَوری به احترام وحرمت حضرت فاطمه زهراء(س)وحضرت مریم مقدَّس(س)

Buruyub yer uzun qaranlıq zülmət نجات ملک هستی،زمادری خدائی        خیال بچه هائی،نوای دلنشینی
Bu əzab iztirab dəhşətdir dəhşət    
Aradan gedibdir haqq və ədalət    سپاه شاه بیدار،خدای ملک عرشی       زپای مادرانی،زبوسه هم نشینی
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?

Qəm kədər qəlbimi yamanca sixir
Hər cümə bu gözlər yollara baxir  زباب بسته گریه،زمادری شکافت            زخالقی جهانی،به شاهکاربینی          
Şiələrin qəlbi yaman darıxır 
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?

Bir cümə gələcək Mehdi bilirəm   مرادمن زمادر،دعای خیروشادی             خیال من خدائی،به آسمان زمینی
Amma səbrim yoxdur gileylənirəm
Əl açıb Allahdan sual edirəm 
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?   سفیرعرش عفوی،تویادگارفرشی             مثال وبی یگانه،خدای دل غمینی

Bütün aşiq olan qəlblər söyləyir 
Mehdi adın deyən dillər söyləyir سفینه ای زمرداب،به جهانی تومادر           حجاب مادرانی،سفیرنوحه چینی
Bağçada çiçəklər güllər söyləyir 
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?


Ömrüm boyu təkcə səni anardım زشکرایزدی را،سپاس مادری را              زیک لحظه به دردی،زمادری گلچینی
Durmadan haqqında şeir yazardım 
Şeirimin adını belə qoyardım      زعمرمادرانی،به نام کودکانی                   زرنج سالیانی،جوان نخبه چینی
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?

Artıq bu canımda qalmayıbdır tab
Bu intizar mənə çox verir əzab 
Bəlkə özün mənə verəsən cavab   به زیوری حمائل،به نقره ای شمائل        زیارتی به کعبه،زدیدنی کمینی
Fatimə gözəli nə vaxt gələcək?

Gözlərinə qurban gözləri şəhla
Vücudu nur olan sevgisi dərya 
Axı söz veribdir həzrəti Taha
Fatimə gözəli ne vaxt gələcək? زفرزندی چو((بیلگین))،زگوهری چوصالح        خیال عرش نوری،زفرش دلبرینی    تبریز:حسن زارعی زکلیکی((بیلگین))فرزندآزاد   کوی یوسف آبادتبریز  -  اوَّل خیابان24متری شهیدشفیع زاده

Allahummə səlli əla Muhəmməd və Ali Muhəmməd

 سایت بیلگین تبریزدرhttps://www.bilgin-tabriz.ir   قابل مشاهده است... .

 

کانال اصلی خبرگزاری صداوسیمای تبریز(آذربایجان شرقی)درموزیلا  http://www.tabriz.iribnews.ir

 

https://telegram.me/joinchat/BSvXuz1wV_

dquO7qulWnDQ

azweather@ هواشناسی آذربایجان-تبریز درتلگرام

http://www.tabrizweather.com

درتلگرام:09214028823 شبکه سهندگئجه لرتبریز 

درتلگرام:(0098)(+98)09333711477 کانال سحرآذری(سحرتی وی) 

ایمیل شبکه ی سهندتبریز:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

ایمیل کانال سحرتی وی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیرروابط عمومی شبکه ی سهندتبریز:

041-33162111

چون ماهواره...نداریم...

درتلگرام:09148951959  bilgintabriz@ باماباشید... .

اسامی مکان واشخاص...اصیل ترکی آذربایجانی

https://telegram.me/Dilimiz_Kimliyimiz

قرآن لاتینی زبان ترکی آذربایجانی وآثارهمانندآن درکانال سحرآذری...لینک قرآن

http://azeri.sahartv.ir/radio/nur_s%C9%99hif%C9%99si

ازطریق اینترنت...تماشا...می کنیم...

شبکه ی ماهواره ای واینترنتی...تلویزیونیسحر(کانال سحرآذری-سحرتی وی)درگیرنده های دیجیتالی( ستاپ باکس)وآنتنی...هم...(درکلان شهرتبریز...)دریافت شود... .

سایت آگهی سون آل ور(سون آل وئر)https://www.sonalver.ir                  .

سایت آگهی ونیازمندی... سون آل ور-https://www.sonalver.com 

  عادت هامی توانند؛انسان رانابودکنند؛کافی است؛انسان به گرسنگی ورنج بردن وبه زیرستم بودن؛عادت کند،تادیگر هرگزبه رهائی فکرنکند،وترجیح بدهد؛که دربند،بماند.هرتامولر.

قرآن کریم:درباره ی چیزیکه اطلاع کافی ندارید؛اظهارنظرنفرمائید.اسراء36

متن عقد...بإذنهاوإذن ابیهاأنکحتُ وزوّجتُ ومتّعتُ موکّلتی موکلی علی المهر المعلوم...قبلتُ النکاح و...

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل ایرانی:ازاینکه باماتماس گرفتید.خیلی متشکِّرم...(بیلگین)... .

تماس باما:09144781565-09148951959 ازاینکه باماتماس گرفتید؛خیلی متشکِّرم...(بیلگین)... .

تبلیغات خودرابه مابسپارید:تبلیغ کالای خودو...رادرهمین صفحه و...به مابسپارید...(بیلگین)... .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید470@yahoo.comایمیل های ما:لطفاًتماس بگیریدمتشکِّرم

کمربندایمنی وکلاه ایمنی درداخل اتوبوس شرکت واحد:برای مسافران سرنشین عقب وجلووراننده؛الزام گردد.

 

ایران یعنی کلِّ ایران است:ازترک تاکردوازلردتابلوچ وفارس تاتمام اقوام واقلیَّت های قومی ونژادی وزبانی ومحلّی ومذهبی...

معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیه زبان آذری وکسروی(دکترصدیق)

تصادف شدیدوآسیب شدید نخاعی وستون فقرات براثرتصادف دواتوبوس شرکت واحد
اصلهاوفصولهای فراموش شده:اصل پانزدهم ونوزدهم وچهل وچهارم ...قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مطالب جدیددرسایت زبان ترکی آذربایجانی بیلگین تبریز:بطورکامل خان ننه استادشهریاروقرآن لاتینی ونوشتارلاتینی...


مطالب جدید دررسانه ی سایت بیلگین تبریز  ---https://www.bilgin-tabriz.com  --- https://www.bilgin-tabriz.ir         


برای گریه کردن؛بهانه؛ زیاداست.برای خندیدن؛بهانه؛کم است.سعی کن برای خندیدن؛بهانه؛پیداکنی.سعی کن برای


گریه کردن؛بهانه؛پیدانکنی.اصل: دیگران راخنداندن است.

   صلح آبرومندوسرافرازبرای عموم مردم جهان

 وقتی می توانم؛بخندم،چراگریه کنم... .

  سایت بیلگین  تبریزدر   https://www.bilgin-tabriz.com       قابل مشاهده است...

درباره بیلگین تبریز

پورتال بیلگین تبریز یک وب سایت شخصی ، اطلاع رسانی و خبری می باشد که در تاریخ یکم فروردین سال نود و چهار هجری شمسی در شهر تبریز افتتاح گردید و هدف اصلی از راه اندازی این سایت نگارش دل نوشته ها و مقالات فرهنگی و اجتماعی در باره ایران و استان آذربایجان شرقی می باشد.
جهت ارتباط با ما می توانید به منوی تماس با ما مراجعه نمایید و یا با شماره تماس 09204781565 تماس حاصل فرمایید.

09204781565باماتماس بگیرید-09144781565درواتساپ : خدمتتان هستیم

سه شنبه, ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰
سه شنبه, ۱۹ ربیع الاول ۱۴۴۳

اوقات شرعی امروزآمار بازدید

مهمانان

کمک به توسعه سایت:شماره حساب0200893600003-بانک ملی-شماره کارت6037997592197751بنام حسن زارعی زکلیکی