شعرتوصیف یوسف آبادتبریز

شعرتوصیف یوسف آبادتبریز

100,000ریال
کد محصول : 1000005

شعرتوصیف یوسف آبادتبریز-اوّل خیابان24متری شهیدشفیع زاده

زکوی یوسف آباد  پدرغریب وخسته

                                               زمادری غریبی    زدست پینه بسته

به دختری مجرَّد   تلف شده عروسی

                                              زعمربخت واقبال   یکان عمر   رسته

شعرازحسن زارعی زکلیکی(بیلگین)فرزنذآزاد    تبریز-آذربایجان شرقی

images/files/Untitled-11.jpgتپّه ائی واقع دراوّل خیابان 24متری شهیدشفیع زاده ی یوسف آبادتبریزکه درحال ریزش ورانش می باشد؛واحتمال به یقین؛خطرجانی دارد،وخطرجانی درراه است... .