نمایشنامه ی محاکمه ی وجدان

نمایشنامه ی محاکمه ی وجدان

300,000ریال
کد محصول : 1000006

نمایشنامه ی محاکمه ی وجدان    نوشته ی حسن زارعی زکلیکی(بیلگین)فرزندآزاد

شخصیّیتها:1-قاضی-2-مجرم(مردمبارز-مبارز)3-فرمانده-4-مامور-5-مامور-ماموران-6-زن-7-کودک

محاکمه ی وجدان - پرده کنارمی رود

صحنه پیدامی شود؛درگوشه ی راست صحنه؛یک میز قراردارد،که پشت آن به شخصی که مهم به نظر می نماید؛نشسته است؛دومامور؛یکی درطرف چپ؛ودیگری درطرف راست اوایستاده اند؛آن شخص قاضی است؛ومکان متعلِّق به دادگاه می شود؟قاضی بایک ضربه چکش      قاضی(مجرم رابیاورید)      ماموران دارندازاطاق خارج می شوند.

به امیدنمایشنامه های بعدی...

نمایشنامه های تازه... .

نمایشنامه های چندپرده:سه تاده پرده... .

images/files/17.jpgاثری از:حسن زارعی زکلیکی((بیلگین))فرزندآزاد

تبریز-آذربایجان شرقی