شیرایدز گرفته

شیرایدز گرفته

200,000ریال
کد محصول : 1000002

دریکی ازروزهای خدابودکه شیری درکناردوستانش به شادی،روزگارمی گذاراندتااینکه اتفاق غیرمنتظره ای برای او،پیش آمد؛واورامجبورساخت تابرای دادن خون،به محل خون گیری مراجعه کند.

ازقضای روزگار،به دلایلی که مشخص نشد؛این شیربیچاره ودردمند؛به ایدز؛مبتلا شد.

images/slideshow/main-slideshow-fa/222.jpgاثری از:حسن زارعی زکلیکی((بیلگین))فرزندآزاد

تبریز-آذربایجان شرقی