شیر معتاد

شیر معتاد

100,000ریال
کد محصول : 10000003

یکی ازروزهای خدابود،شیری درکنارخانواده اش،به خوشی وخرمی،زندگی می کرد،وروزهابه همین منوال باشادی وطراوت،می گذشت تااینکه،رفیقان ناشایست،نصیب این شیرشدند،وبالاخره باگذشت زمان،این دوستان ناباب،تأثیرسوءخودرابرروی شیرقصه ی ما،گذاشتند،واورابه راه خطرناکی رهنمون ساختند،وزمان به همین ترتیب ، می گذشت،دریکی ازهمین روزهابودکه کم کم شیرسیگارمی کشید،همین اعمال او؟!،کاردستش داد،اودیگر؟،معتادشده بود

عکس شیرمعتاد
اثری از: حسن زارعی زکلیکی(بیلگین)فرزندآزاد-تبریز-آذربایجان شرقی
منشترشده درروزنامه ی مهدآزادی: یکشنبه 4تیرماه1385شمسی-پیاپی:4585-شماره:3854